Potvrdenie/kredity

Potvrdenie o účasti / Kredity

Organizátor vzdelávacej aktivity vydá účastníkovi  kurzu potvrdenie o absolvovaní Kurzu s vyhodnotením úspešnosti záverečnej dvoj minútovej resuscitácie. Ministerstvo zdravotníctva pridelilo počas akreditačného procesu vzdelávaciemu programu Neodkladná podpora životných funkcií kredity nasledovne:

za MODUL I, II, III, IV A, IV B, V, . ………..8 kreditov (celkovo 48 kreditov)

Mám otázku