Výber kurzu

5 základných kritérií pri výbere kurzu

 1. Kto je lektor? Je z praxe? Učí to, čím je schopný sa uživiť?
 2. Akú odbornú literatúru alebo študijné texty dostanem? Sú aktuálne?
 3. Koľko poslucháčov bude kurz navštevovať. V zásade platí – čím menej tím lepšie.
 4. Ako bude kurz technicky zabezpečený – vhodný priestor, didaktická technika, audiotechnika?
 5. Aké vyučovacie metódy sa budú použivať? Čím viac tréningu, tým lepšie pre frekventanta.

Náš prístup:

 1. učíme postupy podpory životných funkcií založené na medicíne dôkazov,
 2. nácvik je na počítačom kontrolovaných figurínach umožňujúci spätnú vazbu a vyhodnotenie účinnosti intervencie,
 3. lektori majú dlhoročnú odbornú prax a prax vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov,
 4. aplikujeme a rešpektujeme zákonitostí pedagogického procesu,
 5. kurzy sú „šité na mieru“ lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom na základe súčasnej legislatívy a platných odporúčaní Európskej rady pre resuscitáciu,
 6. minimum teórie – maximum praktických simulácii a tréningu,
 7. malé skupiny účastníkov,
 8. lektorom každého kurzu je lekár  (lektorský tím).