Modul 1

Základná neodkladná resuscitácia
Hlavná téma – zastavenie srdca a čo ďalej……

Komu je určený (cieľová skupina)?
Lekárske a nelekárske zdravotnícke povolania

Čo sa učíme?
Študijný program Základná neodkladná resuscitácia (ZNR) je zameraný na obnovenie, upevňovanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a praktických zručností  pri náhlom zastavení krvného obehu (srdca) bez použitia pomôcok okrem ochrannej pomôcky dýchacích ciest záchrancu.
Rozsah:

 1. rozpoznanie náhleho zastavenia srdca  – rýchlo a bez pomôcok (do 15 sekúnd),
 2. riadenie poskytovania resuscitácie a možnosť použitia automatického externého defibrilátora – štruktúrovaná komunikácia  (koncepcia Reťazca prežitia),
 3. kardiopulmonálna resuscitácia (fyziológia, algoritmy – dospelý, dieťa)
  1. udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest
  2. podpora dýchania – záchranné dýchanie (z pľúc do pľúc)
  3. podpora krvného obehu – kompresia hrudníka
 4. polohovanie – vyslobodzovanie, premiestňovanie,  stabilizovaná poloha,
 5. v celom priebehu ZNR zaistenie bezpečnosti záchrancu, okolia, postihnutého,
 6. prevencia zastavenia krvného obehu pri vybraných život a zdravie ohrozujúcich stavoch:
  1. zastavenie závažného krvácania,
  2. opatrenia pri dusení – cudzie teleso ako prekážka v DC,
  3. úvodný manažment akútneho koronárneho syndrómu (bez EKG diagnostiky)
 7. riešenie modelových resuscitačných situácii v simulovaných podmienkach.

Praktická časť kurzu je zameraná na nasledovné kompetencie:

 • Praktické zručnosti: zhodnotenie situácie, diagnostika zastavenia krvného obehu, volanie pomoci, volanie čísla tiesňového volania,  KPR dospelých a detí, vyslobodzovanie, premiestňovanie, polohovanie, imobilizačné techniky, uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom, zastavenie závažného krvácania, organizácia, riadenie a výkon diagnostických a liečebných postupov.
 • Riešenie modelových resuscitačných situácií v simulovaných podmienkach.
 • Skúška: riešenie praktickej modelovej situácie s KPR – 75% účinnosť KPR v počítačovom hodnotení

Materiálno-technické vybavenie:

Naši vzdelávači

Naši vzdelávači

 1. figurína – torzo na simuláciu a nácvik KPR s možnosťou elektronickej kontroly a počítačového vyhodnonotenia priebehu KPR v tlačenej forme,
 2. figurína na simuláciu a nácvik KPR detí s elektronickým vyhodnocovacím zariadením s optickou signalizáciou správnosti KPR,
 3. figurína na simuláciu a nácvik KPR detí umožňujúca realistickú simuláciu a nácvik uvoľnenia dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom v dýchacích cestách,
 4. figurína na realistickú simuláciu a nácvik uvolnenia dýchacích ciest pri dusení sa cudzím delesom v dýchacích cestách,
 5. celotelová figurína na simuláciu a nácvik ošetrenia mechanických a popáleninových poranení alebo figurína – torzo na simuláciu a nácvik KPR doplnená o horné a dolné končatiny umožňujúce realistickú simuláciu ošetrenia mechanických a popáleninových poranení,
 6. lekárnička s obväzovým materiálom a ochrannými prostriedkami (rukavice, brierová dýchacia rúška, barierová dýchacia maska pre dospelých a deti),
 7. prezentačná, didaktická  a dokumentačná technika
 8. literatúra: home-learnig, handout, karta PP

          naspäť na Kurzy