Čo sa naučíte – M 4/A

Rozšírená neodkladná resuscitácia – špeciálne resuscitačné situácie
Hlavná téma – prevencia zastavenia srdca

Prednemocničná alebo nemocničná neodkladná starostlivosť pri týchto náhlych život ohrozujúcich stavoch:
1. astma a jej život ohrozujúce formy – ťažká astma, takmer fatálna astma,
2. poruchy srdcového rytmu – tachyarytmia, 3. úraz elektrickým prúdom,
4. topenie, 5. hypotermia, 6. šok.
Včasná liečba je prevenciou zastavenia krvného obehu. Ak došlo  k zastaveniu, potom popri štandardných postupoch sú na podporu obnovenia krvného obehu odporúčané  ďalšie resuscitačné postupy.
Komu je určený:
lekári, ktorí absolvovali Kurz neodkladnej podpory životných funkcií v rozsahu Modulu 2 a 3.

Čo sa naučíte, kam Vás kurz nasmeruje:

 1. včasné rozpoznanie život ohrozujúceho stavu,
 2. ako pokračovať „lege artis“ v rámci dostupnosti pomôcok, liekov, personálu a jeho kompetencií na zdravotné výkony (použitie resuscitačného setu, protišokovej skrinky) na nemocničnom oddelení, v ambulancii, (viď legislatíva),
 3. ako začať resuscitovať bez pomôcok, ako aplikovať štanadardný algoritmus RNR v rôznych situáciach a podmienkach a pri špeciálnych resuscitačných situáciach,
 4. ako si zabezpečiť rýchlu dostupnosť a ľahkú manipuláciu s resuscitačnými pomôckami a liekmi prvej línie,
 5. ako prakticky zvládnuť dýchanie samorozpínacím vakom s maskou, kyslíkovú liečbu inhalačnou maskou (manipulácia s O2 fľašou, ventilmi, pripojenie na vak, masku, dávkovanie O2),
 6. aké sú možnosti elektrickej liečby (defibrilácia, kardioverzia, stimulácia),
 7. ako prakticky zvládnuť i.v. kanyláciu a udržanie priechodnosti žilového prístupu (nacvik na i.v. trenažéroch), ako prakticky zvládnuť nebulizačnú liečbu (astma),
 8. kedy a ako podávať lieky prvej línie (adrenalín, amiodaron, salbutamol, antiarytmiká riedenie, preplach),
 9. ako sú modifikované postupy RNR pri resuscitácii detí (algoritmy, defibrilácia, lieky),
 10. ako spolupracovať so ZZS, resuscitačným tímom v nemocnici, ako zdokumentovať resuscitáciu,
 11. ako získať a zvyšovať sebavedomie, stratiť rešpekt pred resuscitačnými postupmi.