Modul 3

Rozšírená neodkladná resuscitácia  (bezprostredná) – RNRB
Hlavná téma – zastavenie srdca a čo ďalej……

Komu je určený (cieľová skupina)?
Lekárske povolania – absolventi Modulu II

Čo sa učíme?
Študijný program Rozšírená neodkladná resuscitácia (bezprostredná)  je zameraný na obnovenie, upevňovanie a prehlbovanie teoretických vedomostí a praktických zručností pri náhlom zastavení krvného obehu (srdca) s použitím pomôcok na udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest a podporu  dýchania, na liečbu kyslíkom, na podporu krvného obehu defibriláciou a podaním liekov prvej línie bezprostredne po zastavení krvného obehu.
Rozsah:

 1. liečebný algoritmus RNR a podmienky vykonateľnosti (personál, pomôcky, lieky, prostredie)
 2. rozpoznanie náhleho zastavenia srdca – rýchlo a bez pomôcok (do 15 sekúnd),
 3. riadenie poskytovania resuscitácie a použitie defibrilátora – štruktúrovaná komunikácia (koncepcia Reťazca prežitia),
 4. Kardiopulmonálna resuscitácia (fyziológia, algoritmy – dospelý, dieťa)
  1. udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest (ústný, nosový vzduchovod),
  2. podpora dýchania – záchranné dýchanie – samorozpínací vak+maska,
  3. kyslíková liečba (indikácia, monitoring, vykonanie),
  4. podpora krvného obehu
   • kompresia hrudníka
   • použitie defibrilátora (AED, manuálny),
   • podávanie liekov prvej línie (adrenalín, amiodaron – indikácie, riedenie a iné),
  5. riešenie odstrániteľných príčin zastavenia srdca (4T/4H),
   • 4T
    1. Tromboembólia
    2. Tamponáda srdca
    3. Toxíny
    4. Tenzný PNO
   • 4H
    1. Hypoxia
    2. Hypovolémia
    3. Hypo/hyper K+, metabolický rozvrat
    4. Hypotermia
 5. polohovanie – vyslobodzovanie, premiestňovanie,  stabilizovaná poloha,
 6. v celom priebehu ZNR zaistenie bezpečnosti záchrancu, okolia, postihnutého,
 7. Prevencia zastavenia krvného obehu pri vybraných život a zdravie ohrozujúcich stavoch
  1. zastavenie závažného krvácania,
  2. opatrenia pri dusení – cudzie teleso ako prekážka v DC,
  3. úvodný manažment akútneho koronárneho syndrómu (bez EKG diagnostiky, s EKG diagnostikou),
 8. riešenie modelových resuscitačných situácii v simulovaných podmienkach

Praktická časť kurzu je zameraná na nasledovné zručnosti a kompetencie:

 • zhodnotenie situácie, diagnostika zastavenia krvného obehu, volanie pomoci, volanie čísla tiesňového volania, vyslobodzovanie, premiestňovanie, polohovanie, imobilizačné techniky,
 • KPR dospelých a detí s použitím AED alebo manuálneho defibrilátora,
 • spriechodnenie dýchacích ciest – použitie ústneho a nosového vzduchovodu, dýchanie samorozpínacím vakom a maskou, manipulácia s kyslíkovou fľašou, redukčným a prietokovým ventilom, súpravou na pripojenie samorozpínacieho vaku na kyslík, liečba kyslíkom,
 • nácvik intravenóznej kanylácie, zabezpečenie a udržiavanie  venózneho prístupu,
 • podávanie liekov prvej línie – adrenalín, amiodaron – riedenie, algoritmus podávania,
 • uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom, zastavenie závažného krvácania,
 • organizácia, riadenie a výkon diagnostických a liečebných postupov.
 • Riešenie modelových resuscitačných situácií v simulovaných podmienkach.
 • Skúška: riešenie praktickej modelovej situácie s KPR a AED – 75% účinnosť KPR v počítačovom hodnotení.

Čo sa naučíte, kam vás kurz nasmeruje:

 1. ako začať resuscitovať bez pomôcok,
 2. všetko ako v Module II a
 3. ako pokračovať „lege artis“ v rámci dostupnosti pomôcok, liekov, personálu a jeho kompetencií na zdravotné výkony; napr. resuscitačný set a povinné vybavenie protišokovej skrinky je na každej ambulancii, na každom nemocničnom oddelení (viď legislatíva),
 4. ako aplikovať štanadardný algoritmus RNR v rôznych situáciach a podmienkach,
 5. ako si zabezpečiť rýchlu dostupnosť a ľahkú manipuláciu s resuscitačnými pomôckami a liekmi prvej línie,
 6. ako prakticky zabezpečiť a zvládnuť dýchanie samorozpínacím vakom s maskou  a kyslíkovú liečbu (manipulácia s O2 fľašou, ventilmi, pripojenie na vak, dávkovanie O2)
 7. aké sú možnosti defibrilácie pomocou AED a manuálneho defibrilátora,
 8. ako prakticky zvládnuť i.v. kanyláciu a udržanie priechodnosti žilového prístupu (nacvik na i.v. trenažéroch),
 9. kedy a ako podávať lieky prvej línie (adrenalín, amiodaron, riedenie, preplach),
 10. aké sú možnosti riešenia odstrániteľných príčin zastavenia srdca (4T, 4H),
 11. ako sú modifikované postupy RNR pri resuscitácii detí (algoritmy, defibrilácia, lieky),
 12. ako spolupracovať so záchrannou zdravotnou službou, resuscitačným tímom v nemocnici , ako im odovzdať pacienta, ako zdokumentovať resuscitáciu,
 13. ako získať a ďalej zvyšovať potrebné sebavedomie, stratiť  zbytočný rešpekt pred resuscitačnými postupmi, zvýšiť svoju profesionalitu a bezpečnosť zdravotníka (aj pacienta).

Materiálno-technické vybavenie:

 1. figurína – torzo na simuláciu a nácvik KPR a automatickej externej defibrilácie s možnosťou elektronickej kontroly a počítačového vyhodnonotenia priebehu KPR a aplikácie výbojov AED.
 2. cvičný automatický externý defibrilátor minimálne s akustickými pokynmi pre riadenie,  resuscitácie a defibrilácie a akustickej podpory pre riadenie frekvencie stláčania hrudníka,
 3. figuríny na simuláciu a nácvik KPR detí celého vekového spektra s elektronickým vyhodnocovacím zariadením vrátane optickej signalizácie správnosti KPR,
 4. figurína na simuláciu a nácvik KPR detí umožňujúca realistickú simuláciu a nácvik uvolnenia dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom v dýchacích cestách ,
 5. figurína na realistickú simuláciu a nácvik uvolnenia dýchacích ciest pri dusení sa cudzím delesom v dýchacích cestách,
 6. celotelová figurína na simuláciu a nácvik ošetrenia mechanických a popáleninových poranení alebo figurína – torzo na simuláciu a nácvik KPR doplnená o horné a dolné končatiny umožňujúce realistickú simuláciu ošetrenia mechanických a popáleninových poranení,
 7. lekárnička s obväzovým materiálom a ochrannými prostriedkami (rukavice, barierová dýchacia rúška, barierová dýchacia maska pre dospelých a deti),
 8. prezentačná, didaktická a dokumentačná technika,
 9. literatúra: homelearning, handout-y, karta PP