Komu a prečo ZNR

ZNR KPR_1Obsah ZNR je zameraný na rýchlu diagnostiku ohrozenia života, udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, podporu dýchania a krvného obehu (KPR) bez použitia pomôcok (okrem ochrany dýchacích ciest záchrancu). Patria sem aj opatrenia pre bezpečnosť záchrancu, okolia a postihnutého, hýbanie s postihnutým, postupy pri dusení sa cudzím telesom, zastavenie závažného krvácania.

Komu je kurz ZNR určený, zdôvodnenie:
Kurzy NPŽF patria do sústavy sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Trochu z legislatívy k tejto téme (to čo nemáme radi, ale ….):
Zdravotnícky pracovník je povinný:

  1. poskytovať bez meškania pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo………….atď.,
  2. sústavne sa vzdelávať

Trochu vlastného rozhodovania:
(odpoveď je anonymná)


Odpoveď ÁNO – potom kurz ZNR je určený lekárskym a nelekárskym zdravotníckym povolaniam (viď tab.).

Cieľové skupiny: Kategórie zdrav. pracovníkov  – lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, rádiolog. technik, zdrav. asistent, asistent výživy, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zubný technik, dentálna hygienička, zdrav. laborant, laborant pre zdrav. pomôcky, farm. laborant, očný optik, ortoped. technik, masér, zdrav. asistent, sanitár, logopéd, psychológ, lieč. pedagóg, lab. diagnostik.

Význam ZNR:
Hlavný  význam ZNR spočíva v jej nezastupiteľnosti, jednoduchosti a dostupnosti na mieste náhleho ohrozenia života (doma, na ulici, v ambulancii, nemocnici). Stačí k tomu správne trénovaný zdravotník (ale aj správne trénovaný „nezdravotník“).

V kurzoch ZNR (Modul 1) získané vedomosti a zručnosti sú nevyhnutné pre prežitie postihnutého po náhlom zastavení srdca a pri ďalších život ohrozujúcich stavoch.

Konzekvencie:

  1. ZNR je prvotným a základným pilierom celého reťazca resuscitačných postupov a preto je integrálnou súčasťou štúdijných programov všetkých modulov NPŽF (M 2-5)
  2. Takto konštruované študijné programy umožňujú prvotnú diferenciáciu modulov pre rôzne kategórie zdravotníckych pracovníkov, pričom každý z modulov zahŕňa základné prvky ZNR v teoretickej a najmä praktickej časti kurzu.
  3. V praktickej rovine sa tieto väzby premietajú do ponuky kurzov na akademický rok 2013/14.
    1. Kurz ZNR (Modul 1) bude výberový a jeho realizácia bude len na požiadanie konkrétnej skupiny záujemcov.
    2. Základný štúdijný program bude Kurz ZNR a AED (Modul 2).  

naspäť