Formy vzdelávania

  1. Kombinácia: prezenčná a simulačná
  2. Kombinácia: distančná (e_learning) a simulačná

Princíp:
1. individuální záujemcovia vytvoria štúdijnú skupinu (12 až 15 frekventantov) a navrhnú miesto a priestory pre uskutočnenie kurzu. Po overení a odsúhlasení priestorov odborným garantom (hygiena, bezpečnosť, energetrické zázemie) a potvrdení termínu sa môže kurz uskutočniť.

2. Zamestnanci zdravotníckeho zariadenia vytvoria študijnú skupinu

3. Moduly 1, 2, 3 – megakurzy.

Treba doplniť rozšíriť.