Viac informácii – obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Minimálny počet účastníkov v kurze je desať, maximálny pätnásť. Organizátor si vyhradzuje zrušiť termín kurzu pri nenaplnení minimálneho počtu účastníkov kurzu. O zrušení kurzu Vás budeme informovať mailom, alebo telefonicky.

1. Definovanie dôležitých pojmov
Portál je súbor internetových stránok www.xxxxx.sk.
Účastník je každý riadne zaregistrovaný návštevník portálu.
Organizátor je spoločnosť GEPAMED s.r.o. 
Kurz je študijný materiál a k nemu prináležiaci autodidaktický test a simulačný kurz.
Študijný materiál je odborný materiál poskytovaný na www.vzdelávanie-zdravotníkov.sk v rôznych formátoch (text, video, iné), ktorý obsahuje odborné poznatky z medicínskych oblastí a slúži na upevnenie, alebo rozšírenie znalostí v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Autodidaktický test (AD test) je súbor otázok súvisiacich so študijným materiálom, ktorých úspešné riešenie zakladá nárok na udelenie kreditov v rámci sústavného vzdelávania zdravotníkov podľa vyhlášky 366/2005.
2. Povinnosti účastníka a organizátora
3. Registrácia a ochrana osobných údajov
4. Hodnotenie úspešnosti absolvovania kurzov a udeľovanie kreditov
Úspešným absolvovaním kurzu sa rozumie naštudovanie príslušného študijného materiálu a úspešné absolvovanie ……….
5. Cenové podmienky
Základná cena jedného kurzu je 8,- € s DPH. Základná cena môže byť zmenená:
a) ak je na daný kurz stanovená cenová akcia
b) ak je kurz sprístupnený pomocou zvláštneho prihlasovacieho kľúča
c) ak niektorá stavovská zdravotnícka komora uplatní pre svojich členov zníženú cenu
O cenách jednotlivých kurzov bude účastník informovaný ešte pred vystavením objednávky.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu cien. V prípade aktuálnej zmeny ceny nebude sa táto zmena týkať už objednaných alebo zaplatených kurzov.
6. Objednávka
Potvrdením objednávky kurzu vzniká medzi organizátorom a účastníkom právny vzťah – obchodná zmluva.
V prípade, že účastník chce zrušiť už vytvorenú a potvrdenú objednávku a tým odstúpiť od zmluvy, môže tak urobiť bez udania dôvodu, v zmysle zákona 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, do 7 pracovných dní a to zaslaním žiadosti o zrušenie objednávky na e-mailovú adresu info@vzdelávanie-zdravotníkov.sk, pričom do žiadosti uvedie číslo objednávky, svoje meno a priezvisko. Jeho žiadosť mu bude zo strany organizátora spätne potvrdená a tým sa považuje objednávka za zrušenú.
Uvedené ustanovenie neplatí v prípade, že účastníkovi bol v uvedenej lehote na základe potvrdenia o jeho platbe sprístupnený objednaný kurz alebo kurzy a to podľa uvedeného zákona 108/2000 Z. z., paragraf 12, odst. 5, písm. d.
V prípade, že účastník potvrdí objednávku a následne do 6 mesiacov neuhradí predmetnú čiastku na základe výzvy k platbe, bude jeho objednávka automaticky zrušená.
7. Platba
Platbu za objednané kurzy možno vykonať:
a) bankovým prevodom na číslo účtu
b) poštovou poukážkou
Pri oboch spôsoboch je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky, aby bola platba v našom systéme identifikovateľná.
8. Fakturácia
Účastník je povinný pred odsúhlasením platby skontrolovať a prípadne upraviť fakturačné údaje za objednaný kurz podľa jeho aktuálnych potrieb. Týmto účastník preberá zodpovednosť za možné nedorozumenia alebo komplikácie spôsobené nesprávnou fakturáciou.
9. Reklamácie
Organizátor nezodpovedá za odbornú správnosť poskytovaných študijných materiálov a s nimi súvisiacich AD testov.
Výhrady k odbornej správnosti nezakladajú nárok na reklamáciu kurzu a tým na vrátenie uhradenej čiastky za kurz.
Účastník má právo na reklamovanie kurzu z dôvodu zhoršenej technickej kvality alebo nepoužiteľnosti učebného materiálu spôsobenej na strane organizátora. Túto skutočnosť musí ohlásiť organizátorovi do 7 dní spolu s dokladovaním danej skutočnosti. Organizátor sa k uvedenej reklamácii do 30 dní vyjadrí a ďalej bude postupovať podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Organizátor zároveň nenesie zodpovednosť za zhoršenú kvalitu poskytnutých materiálov prípadne ich zníženú použiteľnosť z dôvodov problémov s prenosovými informačnými sústavami prípadne zlých technických podmienok na strane účastníka.
10. Doba platnosti kurzov
Všetky uvedené kurzy sú platné do 31.12. kalendárneho roka.
Pokiaľ má účastník k 31.12. niektorý kurz zaplatený, ale neukončený, musí e-mailom alebo telefonicky požiadať správcu stránky, aby účastníkovi tento kurz sprístupnil. Kurz bude sprístupnený po zálohovaní starého roka, najneskôr však do 28.2.
11. Všeobecné ustanovenia
Jednotlivé kurzy majú stanovený rôzny čas uverejnenia. Organizátor si vyhradzuje právo stiahnuť kurz z ponuky bez udania dôvodu účastníkom, pričom umožní ukončenie kurzu tým účastníkom, ktorí si kurz objednali a ešte čakajú na udelenie prístupu do kurzu, alebo majú kurz aktuálne rozpracovaný.
Organizátor nezodpovedá účastníkom za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty alebo škody spôsobené v dôsledku použitia informácií poskytovaných na portáli www.adtesty.sk.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

naspäť